Pedagogia


  • Intervenció educativa davant de dificultats en els aprenentatges.
  • Millorar els hàbits d'estudi.
  • Entrenar processos cognitius: concentració, raonament, memòria.
  • Fomentar la capacitat de treball autònom: aprendre a aprendre.
  • Orientació professional: partint dels interessos i habilitats personals, ajudar a decidir el camí formatiu i professional.